Zgorzelec, dnia 2022-09-09
NP.6733.5.2022/19
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlania drogowego na cz. dz. nr 180/4, obręb Przesieczany, gmina Zgorzelec,wszczętegona wniosek Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,reprezentowanej przez Wójta Gminy Zgorzelec, z upoważnienia którego występuje Bartłomiej Puzoń – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa – decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 09.09.2022 r. znak: NP.6733.5.2022/18.
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 6, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
Z up. WÓJTA
 
mgr inż. Sylwia Prabucka
Naczelnik Wydziału Nieruchomości
i Gospodarki Przestrzennej
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablice ogłoszeń w sołectwie Przesieczany.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6