Zgorzelec, dnia 15 września 2022 r.
<el:nasz_znak>NP.6220.1.6.2022/15
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735, z późn. zm.)
zawiadamiam strony
że Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania rzeczonej inwestycji na środowisko, tj.:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu – Postanowienie nr sygn. ZNS.9023.3.1.16.2022.MW z dnia 19.07.2022r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności sporządzenia Raportu,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Opinia nr sygn. WR.ZZŚ.6.435.65.2022.KS z dnia 29.07.2022r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności sporządzenia Raportu;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4220.511.2022.MN.3 z dnia 12.09.2022r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności sporządzenia Raportu,
 
zakończył postępowanie administracyjne
administracyjne wszczęte na wniosek złożony przez Pana Wojciecha Błasiak - Biuro Obsługi Budownictwa, umocowanego na podstawie Upoważnienia z dnia 25.02.2022r. nr ID.7013.35.2021/2 do działania na rzecz Gminy Zgorzelec z siedzibą przy ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu drogowego w miejscowości Jędrzychowice w ciągu drogi gminnej nr 109134D w km 0+023, realizowanego na dz. o nr ewidencyjnych 217, 337, 320, 336 położonych w obrębie 0004, Jędrzychowice, gm. Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1 w/w ustawy kpa, informuję strony  o możliwości zapoznania się,w terminie do 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec  (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr tel. 75 77 214 31). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego organu.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                  
 
 
                                    
 
Z-ca Wójta Gminy Zgorzelec
/-/ Marek Wolanin
 
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:                     
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl                                                
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.                                                                                    
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Jędrzychowice                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                 
 
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431