Zgorzelec, dnia 17 października 2022 r.
 
NP.6220.1.1.2022/38
[dec. sygn.NR.6220.2.1.2015.19]
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3, ustawy z dnia
3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
 
zawiadamiam strony
 
że decyzją zmieniającą z dnia 14 października 2022 roku, nr sygn. NP.6220.1.1.2022/36, Wójt Gminy Zgorzelec,
bez konieczności przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Martę Marek pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30.11.2021r. do działania na rzecz Żwirowni Gozdanin Patryk Grzeszczyszyn, z siedzibą w m. Gozdanin 27,                59-900 Zgorzelec w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Zgorzelec o środowiskowych uwarunkowaniach nr NR.6220.2.1.2015.19 z dnia 27.10.2016r. zgody na realizację przedsięwzięcia, określił środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża „Gozdanin I”, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 205 i 206, Obr. 0002 Gozdanin, gmina Zgorzelec, - w zakresie planowanego zwiększonego wydobycia kruszywa z ilości 100 000 m3 do ilości 500 000 m3,jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
 1. Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony:
  1. Od niniejszej decyzji służy stronie, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału
   w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 2. Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję
  o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                         
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
      /-/ Piotr Machaj
 
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Gozdanin - Sołtys.
4. Obszar oddziaływania w cz. dot. Gminy Siekierczyn – Urząd Gminy Siekierczyn
 
Do wiadomości:  Żwirowania Gozdanin
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431