Zgorzelec, dnia 28 listopada 2022 r.
NP.6220.1.6.2019/36
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000, z późn. zm.) 
zawiadamiam strony
że Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania rzeczonej inwestycji na środowisko, tj.:
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia sygn. WR.ZZŚ.6.435.49.2022.KS z dnia 06.06.2022r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4220.377.2022.NB.6 z dnia 22.11.2022r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu,
oraz wobec braku zastrzeżeń realizacji przedsięwzięcia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu,
zakończył postępowanie,
wszczęte na wniosek złożony przez Zbigniewa Szewczyk Prezesa Spółki Ussala Sp. z o.o., w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Zgorzelec NP.6220.1.6.2019/12 z dnia 01 października 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 2,25 MW lokalizowanej na dz. nr 426/7, Obr. Sławnikowice, realizowanej jako dwie instalacje na dz. nr 426/4, 426/5, 426/6 i 426/7, Obr. Sławnikowice, Gmina Zgorzelec, zwane ”Sławnikowice III” i „Sławnikowice IV” wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zmiany w zakresie: rozbudowy jako realizacji jednej instalacji o nazwie Sławnikowice III, zmniejszenia powierzchni inwestycji, mocy, skali i usytuowania planowanego przedsięwzięcia, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuje się o możliwości zapoznania się,w terminie do 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr telefonu 75 77 214 31). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego organu.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                  
Wójt Gminy Zgorzelec
 
    /-/ Piotr Machaj
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Sławnikowice
4. Do wiadomości: Spółka Ussala Sp. z o.o.
                                
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431