Zgorzelec, dnia 22 grudnia 2022 r.
 
NP.6220.1.6.2019/39
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.)zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3, ustawy z dnia
3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony
 
że decyzją zmieniającą z dnia 22 grudnia 2022 roku, nr sygn. NP.6220.1.6.2019/38, Wójt Gminy Zgorzelec,
bez konieczności przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Zbigniewa Szewczyk Prezesa Spółki Ussala Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 53/5, 30-519 Kraków, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Zgorzelec NP.6220.1.6.2019/12 z dnia 01 października 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - określił środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie farmy fotowoltaicznej  o maksymalnej mocy do 2,25 MW lokalizowanej na dz. nr 426/7, Obr. Sławnikowice, realizowanej jako dwie instalacje na dz. nr 426/4, 426/5, 426/6 i 426/7, Obr. Sławnikowice, Gmina Zgorzelec, zwane ”Sławnikowice III”  i „Sławnikowice IV” wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zmiany w zakresie: rozbudowy jako realizacji jednej instalacji o nazwie „Sławnikowice III”, zmniejszenia powierzchni inwestycji, mocy, skali i usytuowania planowanego przedsięwzięcia, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
 1. Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony:
  1. Od niniejszej decyzji służy stronie, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału
   w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 2. Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję
  o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
 
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                         
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
      /-/ Piotr Machaj
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Sławnikowice - Sołtys.
 
 
Do wiadomości:  Spółka Ussala Sp. z o.o.
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431