OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZGORZELEC o przystąpieniu do konsultacji społecznych
projektu statutu jednostek pomocniczych w Gminie Zgorzelec
 
 
Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z § 6 uchwałą nr 65/15 Rady Gminy Zgorzelec w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zgorzelec Wójt Gminy Zgorzelec ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie statutu jednostki pomocniczej Gminy Zgorzelec.
Konsultacje mają na celu wyrażenie opinii oraz złożenie uwag do przygotowanej treści statutu jednostki pomocniczej Gminy Zgorzelec.
Konsultacje rozpoczną się 2 stycznia 2023 i potrwają do 16 stycznia 2023 roku.
Konsultacje będą prowadzone w formie:
1) ankiet skierowanych do mieszkańców które można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec osobiście, poprzez operatora pocztowego lub wysłać mailowo na adres : gmina@gmina.zgorzelec.pl ;
2)debaty z mieszkańcami poszczególnych sołectw podczas zebrań wiejskich.
Z projektem statutu można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgorzelec w zakładce dotyczącej aktualności oraz na stronie podmiotowej BIP w zakładce prawo lokalne – obwieszczenia.
Opinie i wnioski zgłoszone w toku konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Zgorzelec łącznie z projektem konsultowanej uchwały.