Zgorzelec, dnia 2023-01-03
 
NP.6721.1.2021/77
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Przesieczany i części obrębu Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec - część B
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),art. 39 ust. 1 pkt 2 art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 232/21 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Przesieczany i części obrębu Jędrzychowice, gmina Zgorzelec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Przesieczany i części obrębu Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec - część B (dotyczącego terenów położonych w obrębie Jędrzychowice)wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem w dniach od 13.01.2023 r. do 03.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. nr 6, w godzinach pracy urzędu.
Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą będzie również dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Zgorzelec w menu Prawo Lokalne, zakładka Obwieszczenia: pod adresem: https://bip.gmina.zgorzelec.pl/index.php?c=215
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie planu odbędzie się w dniu 01.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sali konferencyjnej, o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia20.02.2023 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać do Wójta Gminy Zgorzelec w formie papierowej na adres: ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec lub w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.zgorzelec.pl, opatrzone tematem: „uwaga mpzp Jędrzychowice” (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia20.02.2023 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
mgr inż Piotr Machaj 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej –  strona internetowa: bip.gmina.zgorzelec.pl 
  3. Tablice ogłoszeń w sołectwie Jędrzychowice.
 
 
Sprawę prowadzi: Aleksandra Pieknik
nr pok. 6, tel. 75 77 214 46
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych składających uwagi jest Wójt Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, nr tel. 75 77 214 11, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres iod@gmina.zgorzelec.pl oraz nr tel. 75 77 214 40.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.gmina.zgorzelec.pl/ w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.