Zgorzelec, dnia 17.07.2018 r.

 
NP.6733.9.2018/18
 
 
 OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  Budowa sieci gazowej i przyłącza gazu ś/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Tylice na dz. nr: cz. 16/2, 17/3, 17/10, 17/17, obręb Tylice, gmina Zgorzelec – decyzja z dnia 17.07.2018 r. znak: NP.6733. 9.2018/17.
Inwestor–  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, z pełnomocnictwa której działa Pan Jarosław Malinowski.
Informacje dotyczące ww. decyzji są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
                                                           Wójt Gminy Zgorzelec         
 
                                                                /-/ Piotr Machaj               
                                                                        
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Tylice.
 
 
Sprawę prowadzi:
mgr inż. Barbara Kula
Z-ca Naczelnika
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a