Zgorzelec, dnia 27 stycznia 2023 r.
NP.6220.1.4.2022/35
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000, z późn. zm.) 
 
zawiadamiam strony
że Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania rzeczonej inwestycji na środowisko, tj.:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu – Postanowienie nr sygn. ZNS.9022.3.13.2022.MW z dnia 21.06.2022r. – wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności opracowania Raportu, ze szczegółową analizą gospodarki wodno- ściekowej oraz analizą oddziaływań skumulowanych w bezpośrednim sąsiedztwie;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia sygn. WR.ZZŚ.6.435.53.2022.KS z dnia 28.10.2022r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4220.434.2022.SD.8 z dnia 14.12.2022r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu,
 
zakończył postępowanie
wszczęte na wniosek złożony przez Pana Sergiusza Białas - Studio Projektowe Spart Sp. k. - Pełnomocnika działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 16.11.2021r. oraz z dnia 09.09.2022r., na rzecz Spółki ROUTE A4 Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą po zmianie - ul. Słowiańska 13, 59-900 Zgorzelec, w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:”Budowa i rozbudowa stacji paliw płynnych, budowa zespołu hal magazynowych wraz z zapleczami socjalo-biurowymi, obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, wewnątrzzakładową oczyszczalnią ścieków oraz parkingami dla samochodów osobowych i ciężarowych”, realizowanego na działkach ewidencyjnych dz. nr 485/7, 485/19, 485/21, 485/32, 485/33, 485/34, 485/35, 485/36, 485/37, 485/38, 485/39, 493/24, Obr. Żarska Wieś, gmina Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się,w terminie do 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5),w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr telefonu 75 77 214 31).
Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego organu.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
 
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                    
Z up. Wójta Gminy Zgorzelec
 
/-/ mgr Marek Wolanin
              Zastępca Wójta
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Żarska WIeś
4. Do wiadomości: Spółka ROUTE A4 Sp. z o.o., Sp.k.                                
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431