NP.6220.1.2.2023/7                                                                                                  
           Zgorzelec, dnia 07 lutego 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
   Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.)oraz art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.)
informuje,
 
że w dniu 06 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie  administracyjne na wniosek złożony przez Pana Pawła Młynka upoważnionego przez Pana Piotra Konwińskiego – Zastępcę Burmistrza działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:”Budowa linii technologicznej segregacji odpadów komunalnych dotyczącej segregacji ”Pojemniki i butelki plastikowe z HDPE/LDPE, big bags, odpady i opakowania papierowe, kartony, zmieszany papier, folia”, zlokalizowanego na terenie składowiska odpadów w m. Jędrzychowice, gm. Zgorzelec, na dz. nr 49/1 i 49/7, Obr. Jędrzychowice, jako przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
                Przedsięwzięcie w myśl § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym, na podstawie  art. 59 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy ooś przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym dla jej przeprowadzenia  i wydania decyzji w tej sprawie jest  Wójt Gminy Zgorzelec, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu oraz organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Zgorzelcu. Wnioski o uzgodnienie i wydanie opinii zostały skierowane w dniu 06.02.2023r. W związku z powyższym, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po ich uzyskaniu.
W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029  z późn. zm.), informuję o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1400, tel. 75-77-214-31, jak również składania uwag i wniosków dot. przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                             /-/ Piotr Machaj  
 
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Jędrzychowice
5. Gmina Miejska Zgorzelec
 
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31