Zgorzelec, dnia 27 lutego 2023 r.
NP.6220.1.4.2022/38
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49 i 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.)zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)
zawiadamiam strony,
że decyzją z dnia 23 lutego 2023 roku, nr sygn. NP.6220.1.4.2022/37, Wójt Gminy Zgorzelec,
stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po uzyskaniu uzgodnień i opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydanych przez:
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu – Postanowienie nr sygn. ZNS.9022.3.13.2022.MW z dnia 21 czerwca 2022r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu;
 • Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Opinia nr sygn. WR.ZZŚ.6.435.53.2022.KS z dnia 28 października 2022r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności sporządzenia Raportu, z koniecznością określenia w decyzji nałożonych wymagań;
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4220.434.2022.SD.8 z dnia 14 grudnia 2022r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności sporządzenia Raportu,
określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.:”Budowa i rozbudowa stacji paliw płynnych, budowa zespołu hal magazynowych wraz z zapleczami socjalo-biurowymi, obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, wewnątrzzakładową oczyszczalnią ścieków oraz parkingami dla samochodów osobowych i ciężarowych, realizowanego na działkach ewidencyjnych dz. nr 485/7, 485/19, 485/21, 485/32, 485/33, 485/34, 485/35, 485/36, 485/37, 485/38, 485/39, 493/24, Obr. Żarska Wieś, gmina Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
 1. Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony:
  1. Od niniejszej decyzji służy stronie, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału
   w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 
 1. Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję
  o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
 
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                     
Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                     /-/ Piotr Machaj           
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Żarska Wieś - Sołtys.
Do wiadomości: Spółka VE 254 Sp. z o.o.
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431