Zgorzelec, dnia 2023-03-24
NP.6730.47.2022/18
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt wydania decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji pn.: Instalacja fotowoltaiczna „Mikułowa II” na renaturalizowanych terenach rolnictwa intensywnego gminy Zgorzelec wraz z przyłączem do Głównego Punktu Zasilania „GPZ Mikułowa” – etap I, na częściach działeknr 71/7, 72/3, 73/1, 74, 75, obręb Pokrzywnik, gmina Zgorzelec– decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 14.03.2023 r. znak: NP.6730.47.2022/17.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać sięw Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. 6, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
 
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu:
Treść decyzji Wójta Gminy Zgorzelec o warunkach zabudowy z dnia 14.03.2023 r. o sygnaturzeNP.6730.47.2022/17.
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6
                                                                                                                                                                                                                                    obrazek