Zgorzelec, dnia 13 marca 2023r.
NP.6220.1.1.2022/16
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000, z późn. zm.) 
 
zawiadamiam strony
 
że Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania rzeczonej inwestycji na środowisko, tj.:
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia sygn. WR.ZZŚ.6.4901.8.2023.KS z dnia 02.02.2023r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności sporządzenia Raportu, z koniecznością określenia w decyzji warunków nałożonych niniejszą opinią;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu – Postanowienie nr sygn. ZNS.9022.3.3.2023.MW z dnia 06.02.2023r. – wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz braku konieczności opracowania Raportu;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4220.81.2023.MW.2 z dnia 08.03.2023r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności sporządzenia Raportu, z koniecznością określenia w decyzji warunków nałożonych niniejszą opinią,
 
zakończył postępowanie
wszczęte na wniosek złożony przez Pana Krzysztofa Ganczarskiego działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez Jarosława Frankiewicza – Prezesa Zarządu, na rzecz Spółki Frankiewicz Energy Sp. z o.o., z siedzibą ul. Przemysłowa 5, 67-124 Nowe Miasteczko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej (PV Jerzmanki) o łącznej mocy do 30MW włącznie (w tym także etapowo), wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 2/89 obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się,w terminie do 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, osobiście lub przez pełnomocnika, z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5),w godzinach urzędowania.
Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego organu.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
 
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                    
Wójt Gminy Zgorzelec
 
    /-/ Piotr Machaj
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Jerzmanki, Obszar Oddziaływania: wieś Łagów, wieś Trójca
4. Do wiadomości: Spółka Frankiewicz Energy Sp. zo.o.
                                
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431