Zgorzelec, dnia 06 kwietnia 2023 r.
NP.6220.1.1.2023/20
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49 i 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.)zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).
 
zawiadamiam strony
 
że decyzją z dnia 05 kwietnia 2023 roku, nr sygn. NP.6220.1.1.2023/19, na rzecz Spółki Frankiewicz Energy Sp. z o.o., z siedzibą ul. Przemysłowa 5, 67-124 Nowe Miasteczko,   Wójt Gminy Zgorzelec, bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określił środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na.:”Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej (PV Jerzmanki) o łącznej mocy do 30 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce  o nr ewid. 2/89 obręb Jerzmanki, gmina Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
 1. Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony:
  1. Od niniejszej decyzji służy stronie, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału
   w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 
 1. Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję
  o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
 
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                     
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                     /-/ Piotr Machaj           
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Jerzmanki - Sołtys.
4. Obszar oddziaływania inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Łagów i Trójca- Sołtys.
Do wiadomości: Spółka Frankiewicz Energy Sp. z o.o.
 
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431