NP.6220.1.5.2023/9                                                                                              
            Zgorzelec, dnia 24 kwietnia 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
   Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.)oraz art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),
 
informuje,
 
że w dniu 24 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek złożony przez Panią Iwonę Cieślik – pełnomocnika działającego na rzecz Spółki PHN SPV Sp. z o.o. z siedzibą: Aleja Jana Pawła II nr 12 lok. V/53, 00-124 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu hal produkcyjno-magazynowych oraz portierni, zbiorników i pompowni ppoż., zbiorników retencyjnych, stacji LNG z instalacją gazową, instalacji fotowoltaicznej, parkingów wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Zgorzelec na działce nr 1/6 (obręb III) i w miejscowości Jędrzychowice na działce nr 174/17 (obręb Jędrzychowice), jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 k.p.a., w nawiązaniu do art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ponieważ przedmiotowe postępowanie wymaga udziału społeczeństwa informuję, o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składania uwag i wniosków dot. przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
 
Dodatkowo, informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przedmiocie sprawy, wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a wnioski do w/w organów skierowane zostały w dniu 24.04.2023r. Jednocześnie z uwagi, że przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooś, zwrócono się do Burmistrza Miasta Zgorzelec o wydanie opinii dla realizacji rzeczonej inwestycji. W związku z tym, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.
 
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                          /-/ Piotr Machaj  
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
  1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgorzelec.
  4. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Jędrzychowice oraz Urząd Miasta Zgorzelec
 
Do wiadomości: Spółka PHN SPV 35 Sp. z o.o.
 
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31