Zgorzelec, dnia 2023-05-05
NP.6733.1.2023/13
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na cz. dz. nr 52/3, 153, 52, obr. Koźmin, gmina Zgorzelec.
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 6, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
WÓJT
mgr inż. Piotr Machaj
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablice ogłoszeń w sołectwie Koźmin.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6