Zgorzelec, dnia 2023-06-05
NP.6733.2.2023/3
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt rozpoczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej wraz ze ścieżką pieszo - rowerową na działkach nr 52 i 25/1, obr. Niedów oraz na częściach działek nr 29/8 i 51/1, obręb Niedów, gmina Zgorzelec.
Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 5-900 Zgorzelec, reprezentowana przez Wójta Gminy Zgorzelec, z upoważnienia którego działa Bartłomiej Puzoń – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70,
59-900 Zgorzelec, pok. nr 6, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Niedów.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6