NP.6220.1.15.2019/30                                                                                                                      
       Zgorzelec, dnia 23 czerwca 2023 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
    Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.)oraz art. 87, art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zwanej dalej ooś,
 
informuje,
 
że w dniu 23 czerwca 2023 r. zostałowszczęte postępowanie na wniosek złożony przezPana Artura Księżyk - pełnomocnika działającegona rzecz Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Zgorzelec NP.6220.1.15.2019/17 z dnia 24 marca 2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej oznaczonej 1KDZ na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 351 do drogi krajowej nr 30 w m. Jędrzychowice gmina Zgorzelec i m. Zgorzelec”, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, w oparciu o Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną pod autorstwem kierownikazespołu: Agata Stempkowska wraz z: Piotr Kaczmarczyk, Maciej Mirek, Paweł Pietrzyk, Mateusz Turczak, Wrocław, Listopad 2019r.)inż. Martyny Nosarzewskiej (Ansee Consulting, Wrocław, czerwiec 2019r.),
1.łącznej długości projektowanych dróg w ramach inwestycji:
  • było ok. 1 400 m, - jest ok. 1 950 m.
  • planowanego zajęcia terenu:
    • było  ok 6, ha, - jest ok 9 ha,
jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 k.p.a., w nawiązaniu do art. 33 ust.1 ustawy ooś, ponieważ przedmiotowe postępowanie wymaga udziału społeczeństwa informuję, o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składania uwag i wniosków dot. przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Dodatkowo, informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przedmiocie sprawy, wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Burmistrzem Miasta Zgorzelec, a wnioski do w/w organów skierowane zostały w dniu 23.06.2023r. W związku z tym, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, zgodnie zatem z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w związku z art. 49 ustawy kpa, o etapach niniejszego postępowania, strony będą zawiadamiane poprzez publiczne obwieszczenie.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                        /-/ Piotr Machaj    
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Jędrzychowice, Urząd Miasta Zgorzelec
 
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31