Zgorzelec, dnia 2023-07-12
 
 
NP.6730.23.2023/5
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 20.01.2023 r., znak: NP.6730.42.2022/12 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 307/48, obręb Ręczyn, gmina Zgorzelec, wydanej na rzecz Pana Sebastiana Kuśty, a następnie przeniesionej na rzecz Pani Beaty Mildenberger, decyzją Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 07.03.2023 r. znak: NP.6730.4.2023/3.
      Jednocześnie realizując obowiązek określony w art. 79a k.p.a. informuje się, że na dzień udostępnienia obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej,w rzeczonej sprawie, zebrane dowody nie przemawiają za wyrażeniem zgody tut. organu na zmianę w/w decyzji (brakuje wszystkich zgód stron postępowania na zmianę decyzji), co może skutkować wydaniem decyzji odmownej niezgodnej z żądaniem strony.
            Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. 6, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
           
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6