NP.6220.1.15.2019/ 37                                                                                                                 
          Zgorzelec, dnia  19 lipca 2023 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
      Na podstawie art. 49 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), zwanym dalej k.p.a.oraz art. 85 ust. 3 w związku z art.  87, art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zwanej dalej ooś,
 
Wójt Gminy Zgorzeleczawiadamia o:
  1. wydanej w dniu 19 lipca 2023r., decyzji nr sygn. NP.6220.1.15.2019/36 orzekającej umorzenie postępowaniaprowadzonego na rzecz inwestora Gminy Zgorzelec, z siedzibą przy ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Zgorzelec NP.6220.1.15.2019/17 z dnia 24 marca 2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej oznaczonej 1KDZ na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 351 do drogi krajowej nr 30 w m. Jędrzychowice, gmina Zgorzelec i  m. Zgorzelec”, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, w oparciu o Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną pod autorstwem kierownikazespołu: Agaty Stempkowskiej wraz z: Piotrem Kaczmarczykiem, Maciejem Mirek, Pawłem Pietrzyk, Mateuszem Turczak (Wrocław, Listopad 2019r.), Martyny Nosarzewskiej (Ansee Consulting, Wrocław, czerwiec 2019r.), jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwagi na wycofanie wniosku przez inwestora.
  2. Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony:
    1. Od niniejszej decyzji służy stronie, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
    2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
  3. Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy ooś, informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Burmistrzem Miasta Zgorzelec - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. od 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
 
Zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                     
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. <el:nasz_znak></el:nasz_znak><el:adresat>
 
Z-ca Wójta Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                        /-/ Marek Wolanin    
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Tablica ogłoszeń w sołectwie Jędrzychowice i w Urzędzie Miasta Zgorzelec
 
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31