NP.6721.1.2022/41                                                                                                                
     Zgorzelec, 2023-07-25
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębach geodezyjnych: Koźmin i Osiek Łużycki, gmina Zgorzelec
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977) i art. 30, 39 i art.54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz w związku Uchwałą Nr 356/22 z dnia 28 listopada 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębach geodezyjnych: Koźmin i Osiek Łużycki, gmina Zgorzelec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 4 sierpnia 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zgorzelcu,
ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 5a, w godzinach pracy Urzędu.
Przedmiotowy projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgorzelec pod adresem: http://bip.gmina.zgorzelec.pl/.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu
24 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zgorzelcu, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sali konferencyjnej o godzinie 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2023 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
                                                                                                            Wójt Gminy Zgorzelec
Piotr Machaj  
                                                                                                                                                                                                                                       
 
Obwieszczenie zamieszczono:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec;
  • na tablicy ogłoszeń wsi Koźmin;
  • na tablicy ogłoszeń wsi Osiek Łużycki;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.
 
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Kowalewska
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuję, że:
  • Administratorem danych osobowych osób fizycznych składających uwagi jest Wójt Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 214 11, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres iod@gmina.zgorzelec.pl oraz pod nr tel. 75 77 214 40.
  • Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.gmina.zgorzelec.pl/ w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.