NP.6220.1.8.2023/8                                                                                                           
Zgorzelec, dnia 18 sierpnia 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
   Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), zwanej dalej kpaoraz art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),zwanej dalej ooś
 
informuje,
że w dniu 17 sierpnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek złożony przezPana Mariusza Smreczyńskiego reprezentującego Biuro Projektowe PRODOMAR – pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10.05.2022r. do działania na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej  w miejscowości Koźlice i włączeniu jej w miejską kanalizację na terenie Miasta Zgorzelec w ramach inwestycji prowadzonej przez inwestora pod nazwą ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Koźlice”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Całe przedsięwzięcie będzie zrealizowane na poniższych działkach:
  • Obręb Koźlice, dz. nr : 310, 311, 308/1, 308/2, 308/3, 308/4, 308/5, 314, 313/5, 313/24, 313/25, 315/11, 315/14, 315/16, 315/44, 315/45, 315/46, 315/47, 315/48, 315/49, 315/50, 315/51, 315/52, 315/53, 315/54, 320/1, 320/2, 320/4, 320/5, 320/9, 320/10, 320/30, 320/31, 320/32, 320/33, 354, 357, 358, 359, 360, 361, 362, AM 1, Obręb 0007 Koźlice;
  • Obręb Tylice, dz. nr  309, AM 1, Obręb 0021 Tylice, TERYT 022507_2;
  • Obręb Zgorzelec Miasto:
dz. nr  34, AM5, Obręb 0010 Zgorzelec;
dz. nr 51/151/2, AM5, Obręb 0011 Zgorzelec.
W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 kpa, w nawiązaniu do art. 33 ust.1 ustawy ooś, ponieważ przedmiotowe postępowanie wymaga udziału społeczeństwa informuję, o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. od 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składania uwag i wniosków dot. przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Dodatkowo, informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a wnioski do w/w organów skierowane zostały w dniu 18.08.2023r. Jednocześnie z uwagi, że przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooś, w tym samym terminie, zwrócono się do Burmistrza Miasta Zgorzelec o wydanie opinii dla realizacji rzeczonej inwestycji. W związku z tym, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych                  w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 kpa  w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny
Z-ca Wójta Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                        /-/ Marek Wolanin    
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
  1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgorzelec.
  4. Tablica ogłoszeń w sołectwie: Koźlice, oraz Tylice
Do wiadomości: Pełnomocnik Mariusz Smreczyński, Biuro Projektowe PRODOMAR
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31