NP.6220.1.7.2023/15                                                                     
         Zgorzelec, dnia 11 września 2023 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 10 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i 3a, w związku  z art. 33 ust. 1, w szczególności pkt. 3 i pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwanej dalej ooś,
 
informuję
 
że w dniu 11.09.2023 r. Wójt Gminy Zgorzelec, zakończył postępowanie wszczęte na wniosek Artura Księżyk – pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.10.2019r. nr ID.7226.6.2019 do działania na rzecz Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelecw sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej oznaczonej 1KDZ na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 351 do drogi krajowej nr 30 w m. Jędrzychowice gmina Zgorzelec i m. Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Po uzyskaniu opinii, co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko wydanej przez:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu, opinia nr sygn. ZNS.9022.3.16.2023.MW z dnia 31 lipca 2023 r.;
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, opinia nr sygn. WR.ZZŚ.6.4901.48.2023.KS z dnia 01 sierpnia 2023 r.;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu: Opinia nr sygn. WOOŚ.4220.492.2023.BZ/CC.2  z dnia 08 września 2023 r.
oraz opinii nie wnoszącej zastrzeżeń do wniosku uzyskanej od
  • Burmistrza Miasta Zgorzelec nr sygn. WIŚM.6220.6.2023 z dnia 26 lipca 2023r.,
nie stwierdza się konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 ustawy kpa, w nawiązaniu do art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję, strony mogą zapoznać się
z aktami sprawy, dokonanymi uzgodnieniami i uzyskanymi opiniami, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi  i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
W myśl  zapisu art. 74 ust.3  ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                   /-/ Piotr Machaj    
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
  1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgorzelec.
  4. Tablica ogłoszeń w sołectwie Jędrzychowice oraz w Urzędzie Miasta Zgorzelec.
Do wiadomości: Pełnomocnik Artur Książek
 
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31