NP.6220.1.8.2023/                                                                                   
Zgorzelec, dnia 29 września 2023 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 10 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i 3a, w związku  z art. 33 ust. 1, w szczególności pkt. 3 i pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwanej dalej ooś,
 
informuje
że w dniu 29.09.2023 r., zakończył postępowanie wszczęte na wniosek złożony przez Pana Mariusza Smreczyńskiego reprezentującego Biuro Projektowe PRODOMAR – pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10.05.2022r. do działania na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej  w miejscowości Koźlice i włączeniu jej w miejską kanalizację na terenie Miasta Zgorzelec w ramach inwestycji prowadzonej przez inwestora pod nazwą ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Koźlice”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Po uzyskaniu opinii, co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko wydanej przez:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu, opinia nr sygn. ZNS.9022.3.17.2023.MW z dnia 29 sierpnia 2023 r.;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, postanowienie  nr sygn. WOOŚ.4220.553.2023.AG.1  z dnia 06 września 2023 r.
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, opinia nr sygn. WR.ZZŚ.6.4901.54.2023.KS z dnia 25 września 2023 r.;
oraz opinii nie wnoszącej zastrzeżeń do wniosku uzyskanej od
  • Burmistrza Miasta Zgorzelec, postanowienie nr sygn. WIŚM.6220.7.2023 z dnia 05 września 2023r.,
nie stwierdza się konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 ustawy kpa, w nawiązaniu do art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję, strony mogą zapoznać się
z aktami sprawy, dokonanymi uzgodnieniami i uzyskanymi opiniami, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi   i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                   /-/ Piotr Machaj    
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
  1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgorzelec.
  4. Tablica ogłoszeń w sołectwie Koźlice.
Do wiadomości: Pełnomocnik M. Smreczyński PRODOMAR
 
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31