OBWIESZCZENIE
 
 WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr 315/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Łagów i części obrębu geodezyjnego Jerzmanki, Gmina Zgorzelec.
Granicami opracowania objęto wybrane tereny obrębu Jerzmanki i Łagów z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej i instalacji fotowoltaicznych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
 
 
 
z up. Wójta Sekretarz Gminy           
 
    /-/ Anna Demuth-Majda                  
 
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
 
  1. Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec; 
  2. Tablica ogłoszeń w sołectwie Jerzmanki;
  3. Tablica ogłoszeń w sołectwie Łagów;
  4. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 
 
Sprawę prowadzi:
mgr inż. Elżbieta Kowalewska
referent
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a