NP.6220.1.5.2023/42                                                                       
Wywieszono w terminie: od dnia 08.11.2023r. do dnia 22.11.2023 r.
 
 
 
 
PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.),
 
Wójt Gminy Zgorzelec zawiadamia o: 
  • wydanej w dniu 08 listopada 2023r., na wniosek złożony przez Panią Iwonę Cieślik – pełnomocnika działającego na rzecz Spółki PHN SPV 35 Sp. z o.o.(na dzień wydania decyzji działającą jako ten sam podmiot pod nazwą „ZGORZELEC LOGISTICS CENTER 1 Sp. z o.o.”) z siedzibą: Aleja Jana Pawła II nr 12 lok. V/53, 00-124 Warszawa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NP.6220.1.5.2023/40 dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu hal produkcyjno-magazynowych oraz portierni, zbiorników i pompowni ppoż., zbiorników retencyjnych, stacji LNG z instalacją gazową, instalacji fotowoltaicznej, parkingów wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Zgorzelec na działce nr 1/6 (obręb III) i w miejscowości Jędrzychowice na działce nr 174/17 (obręb Jędrzychowice)”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
  • Terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od dnia 08.11.2023r. do dnia 22.11.2023 r.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania.
           
 
Z-ca Wójta Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                        /-/ Marek Wolanin         
 
 
  
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431