Zgorzelec, dnia 2024-01-31
 
NP.6730.48.2023/14
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na działce nr 307/48, obręb Ręczyn, gmina Zgorzelec.
            Z decyzją Wójta Gminy Zgorzelec o warunkach zabudowy znak: NP.6730.48.2023/13 z dnia 31.01.2024 r. strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. nr 6, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6