Zgorzelec, dnia 2024-03-28
NP.6733.2.2023/42
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 06.12.2023 r. w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 09.08.2023 r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wraz ze ścieżką pieszo – rowerową na działkach nr 52 i 25/1, obr. Niedów oraz na częściach działek nr 29/8 i 51/1, obręb Niedów, gmina Zgorzelec i przekazania sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania, oraz w związku ze zmianą zakresu planowanej inwestycji, polegającą na rezygnacji z zagospodarowania działki nr 29/8, obr. Niedów, dokonaną na wniosek inwestora,
 
ponownie podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wraz ze ścieżką pieszo – rowerową na działkach nr 52 i 25/1, obr. Niedów oraz na części działki nr 51/1, obręb Niedów, gmina Zgorzelec.
            Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Gmina Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, reprezentowana przez Wójta Gminy Zgorzelec, z upoważnienia którego działa Bartłomiej Puzoń – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 6, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.
                                                                                                         
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
           
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablice ogłoszeń w miejscowości Niedów.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6