OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego

na lata 2021-2027

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.),

Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu:

  • w siedzibie Urzędu Miasta BolesławiecPlac Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, pokój nr 701, w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00.
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=116347

 

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od  09.04.2024 r.  od godz. 15.00 do 30.04.2024 r. do godz. 15.00. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski do dokumentu Prognozy można zgłaszać:

  1. na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „Prognoza dla Strategii ZIT”,
  2. ustnie do protokołu w budynku Urzędu Miasta Bolesławiec,  Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, Plac Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 701, w godzinach pracy Urzędu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym drogą elektroniczną poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email: zitzof@um.boleslawiec.plwpisując w tytule maila: „Prognoza dla Strategii ZIT”.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Lider Porozumienia – Prezydent Miasta Bolesławiec.

 

Załączniki:

  1. Formularz Zgłaszania Uwag do Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021-2027,
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021-2027,
  3. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021-2027.