Zgorzelec, dnia 2018-08-30
NP.6733.13.2018/13
 
 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa małej architektury - plac zabaw w m. Tylice na dz. nr 47/14, obręb Tylice, gmina Zgorzelec ".
InwestorWójt Gminy Zgorzelec reprezentujący Gminę Zgorzelec, z upoważnienia którego występuje Pani Stella Budkiewicz.
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.
 
 
 
 
 
                                                                                                          Wójt Gminy Zgorzelec         
 
                                                                                                               /-/ Piotr Machaj                
 
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
 
1.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
2.       Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
3.       Tablica ogłoszeń sołectwa Tylice.
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:
w.z. Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a