Zgorzelec, 2024-04-22
NP.6721.1.2023/5
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2023 r. poz. 1688)oraz art. 39, art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.  2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr 444/23 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jędrzychowice, gmina Zgorzelec. Planem objęto tereny położone pomiędzy miastem Zgorzelec, rzeką Nysa Łużycka, Gminą Pieńsk i linią kolejową do Węglińca oraz tereny położone w zachodniej części
wsi Jędrzychowice.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania:
 1. w formie papierowej do Wójta Gminy Zgorzelec na adres: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza
  Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,
 2. w formie elektronicznej na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl,
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Zgorzelec na adres: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70,
59-900 Zgorzeleclub na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
    /-/ Piotr Machaj
 
 
 
 
Obwieszczenie zamieszczono:
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec; 
 • na tablicy ogłoszeń wsi Jędrzychowice.
 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.
 
 
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Kowalewska
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych składających uwagi jest Wójt Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 214 11, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres iod@gmina.zgorzelec.pl oraz pod nr tel. 75 77 214 40.
 4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.gmina.zgorzelec.pl/ w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.