Zgorzelec, dnia 2024-05-08
NP.6720.1.2021/279
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 65 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1688) oraz zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec. Ponowne wyłożenie dotyczy uwzględnionych uwag z I wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu.
Projekt ww. studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od22 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgorzelec pod adresem: http://bip.gmina.zgorzelec.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 04 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sali konferencyjnej o godzinie 12:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi mogą być wniesione (zgodnie z art. 8c w/w ustawy):
  • w formie papierowej do Wójta Gminy Zgorzelec na adres: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,
  • w formie elektronicznej na adres gmina@gmina.zgorzelec.pl,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lipca 2024 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Zgorzelec na adres: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec lub na adres gmina@gmina.zgorzelec.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia03 lipca 2024 r.
            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
Wójt
 
mgr inż. Piotr Machaj
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
 
  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej –  strona internetowa: bip.gmina.zgorzelec.pl 
  3. Tablice ogłoszeń w sołectwach gminy Zgorzelec.
 
 
Sprawę prowadzi: Aleksandra Pieknik
nr pok. 6, tel. 75 77 214 46
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych składających uwagi jest Wójt Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 214 11, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres iod@gmina.zgorzelec.pl oraz pod nr tel. 75 77 214 40.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.gmina.zgorzelec.pl/ w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.