Zgorzelec, dnia 2024-05-13
NP.6721.3.2022/5
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2023 r. poz. 1688)oraz art. 39 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr 360/22 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Łomnica, Pokrzywnik, Gronów, Sławnikowice i Przesieczany, gmina Zgorzelec. Opracowaniem objęto części obrębów ww. miejscowości, w celu przeznaczenia ich pod instalacje fotowoltaiczne, oraz przyległe tereny zabudowy mieszkaniowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania:
  • w formie papierowej do Wójta Gminy Zgorzelec na adres: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,
  • w formie elektronicznej na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Zgorzelec na adres: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzeleclub na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec
Piotr Machaj
 
 
 
Obwieszczenie zamieszczono:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,
  • na tablicy ogłoszeń wsi: Łomnica, Pokrzywnik, Gronów, Sławnikowice i Przesieczany,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych składających wnioski jest Wójt Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 214 11, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres iod@gmina.zgorzelec.pl oraz pod nr tel. 75 77 214 40.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.gmina.zgorzelec.pl/ w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.