Zgorzelec, dnia 2018-09-17
NP.6733.15.2018/19
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Budowa małej architektury – mini boisko do koszykówki i siłownia zewnętrzna w Pokrzywniku, na dz.nr 58/2, obręb Pokrzywnik, gmina Zgorzelec – decyzja z dnia 17.09.2018r znak: NP.6733.15.2018/18
 
Inwestor – Wójt Gminy Zgorzelec reprezentujący Gminę Zgorzelec, z upoważnienia którego występuje Pani Stella Budkiewicz.
 
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
                                                                                                          Wójt Gminy Zgorzelec         
 
                                                                                                             /-/ Piotr Machaj                
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Pokrzywnik.
 
Sprawę prowadzi:
w.z. Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a