Zgorzelec, dnia 2018-09-18
NP.6733.13.2018/17
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa małej architektury - plac zabaw w m. Tylice na dz. nr 47/14, obręb Tylice, gmina Zgorzelec – decyzja z dnia 18.09.2018r. znak: NP.6733.13.2018/16. 
InwestorWójt Gminy Zgorzelec reprezentujący Gminę Zgorzelec, z upoważnienia którego występuje Pani Stella Budkiewicz.
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
 
 
 
                                                                                                          Wójt Gminy Zgorzelec         
 
                                                                                                               /-/ Piotr Machaj                 
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
 
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Tylice.
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:
w.z. Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a