Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E N I E
Zawiadamiam, że w dniu 8 października  2018 r. o godz. 1300w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Zgorzelec.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Zgorzelec za I półrocze 2018 roku.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zgorzelec w roku szkolnym 2017/2018 oraz przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.
5. Sprawozdanie z przebiegu akcji letniej.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności miedzy sesjami.
7. Podjęcie uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
 
                                                                                                    PRZEWODNICZĄCA                  
                                                                                                              RADY GMINY ZGORZELEC             
                                                                                                                 ( - )   ANNA RAKOCZY