Zgorzelec, dnia 22-01-2018 r.

NP.6721.5.2017.4

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY ZGORZELEC

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zgorzelec Uchwały Nr  278/17 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów, Gmina Zgorzelec. Według załącznika graficznego do ww. uchwały, obszar objęty zmianą obejmuje dz. nr 621/12, 482/2, 513/4, obręb Łagów.

Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów, Gmina Zgorzelec.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59 – 900 Zgorzelec w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do zmiany planu miejscowego jest Wójt Gminy Zgorzelec.

 

                                                                             

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Zgorzelec

                                                                             

                                                                                  /-/ Piotr Machaj

 

 

 

 

 

Obwieszczenie zamieszczono:

 

-     na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec; 

-     na tablicy ogłoszeń w sołectwie Łagów;  

-     w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.  

 

 

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Elżbieta Kowalewska

młodszy referent

tel. 75 77 214 46

nr pok. 5a