NP.6220.2.9.2017.10                                                         

Zgorzelec, dnia 16 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania realizacji inwestycji na środowisko.

Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 63 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamia

że w toku postępowania na wniosek złożony przez Pana Marcina Parys - pełnomocnika działającego na rzecz „DOMAR” Ines Kniat, ul. Studencka 31/7, 02-735 Warszawa

w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na„Budowie centrum obsługi podróżnych wraz ze stacją paliw płynnych, realizowanego na dz. nr 354/1, 354/2, 355 i 356, Obr. Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec”, w dniu 14 lutego 2018 r., zostało wydane Postanowienie Wójta Gminy Zgorzelec nr sygn. NP.6220.2.9.2017.9, o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania realizacji planowanego przedsięwzięcia  na środowisko.

W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 k.p.a., w nawiązaniu do art. 33 ust.1, pkt 1 ustawy ooś informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia jak i zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31,w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                              Wójt Gminy Zgorzelec

                                  /-/ Piotr Machaj

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Jędrzychowice

 

Sprawę prowadzi:

Ewelina Szostak- Stawowa

Tel. 15 77 214 31