Zgorzelec, dnia 2018-03-12

NP.6733.4.2018/4

 


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

 


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

fakt rozpoczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej, tj. obiektu infrastruktury technicznej w postaci linii kablowych 20 kV i kanalizacji teletechnicznej na dz. nr 307/12, 590/1, obręb Ręczyn, dz. nr 55/1, 3/6, 3/8, 45, obręb Niedów, dz. nr 61/2, obręb Łomnica, Gmina Zgorzelec.

Inwestor – TAURON Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, z pełnomocnictwa którego działa Pan Witold Szuster reprezentujący firmę ELFEKO S.A.,       81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A.

Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.


                                                          

                                                          Wójt Gminy Zgorzelec


                                                              /-/ Piotr Machaj   

 

 

Miejsce umieszczenia obwieszczenia:

1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
2.      Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
3.      Tablica ogłoszeń sołectwa Ręczyn i sołectwa Łomnica.

 

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Barbara Kula
Z-ca Naczelnika
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a