Zgorzelec, dnia 2018-10-15
NP.6721.9.2018/3
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zgorzelec uchwały Nr 332/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec         
 
/-/ Piotr Machaj                
 
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
 
1.   Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec; 
2.   Tablica ogłoszeń w sołectwie Jędrzychowice;
3.   Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a