Zgorzelec, dnia 2018-03-16

NP.6721.7.2018/3

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr 306/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś, Gmina Zgorzelec.
Granicami opracowania objęto tereny zabudowy wielorodzinnej położonej przy granicy z Gminą Pieńsk oraz tereny działki nr 195/2 położone przy drodze krajowej nr 94.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zgorzelec.

 

                                                                   Wójt Gminy Zgorzelec

                                                                    /-/ Piotr Machaj 


Obwieszczenie zamieszczono:

-    na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec; 
-    na tablicy ogłoszeń w sołectwie Żarska Wieś; 
-    w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.  

 

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Elżbieta Kowalewska
referent
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a