Zgorzelec, dnia 28 marca 2018 r.

NP.6220.1.3.2018.7


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)  oraz art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 33 ust.1, pkt 2 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

informuje

że zostało wszczęte postępowanie na wniosek złożony przez Pana Pawła Styczyńskiego - pełnomocnika działającego na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Węglowej 5, 97-400 Bełchatów,

w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:  „Pompownia Witka - Budowa hydrogeneratorów w pompowni Witka, realizowanego na zaporze Witka w Niedowie w granicach działki 665, Obr. Ręczyn, Gm. Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 k.p.a., w nawiązaniu do art. 33 ust.1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Dodatkowo, informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przedmiocie sprawy, wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Zgorzelcu,  a wnioski do w/w organów skierowane zostały w dniu 27.03.2018 r. W związku z tym, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

                                                                      Wójt Gminy Zgorzelec

                                                                        /-/ Piotr Machaj     

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Reczyn

Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa,
Tel. 75 77 214 31