Zgorzelec, dnia 2018-11-08
 
NP.6733.21.2018/1
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt rozpoczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel BT34612 Koźmin, na działce nr 6/3, obręb Koźmin.
 Inwestor:   Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Jasionowski.
 Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
                                                                        z up. Wójta                  
                                                                 Anna Demuth-Majda         
                                                                    Sekretarz Gminy            
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Koźmin.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a