Zgorzelec, dnia 2018-11-13
 
NP.6720.1.2018/21
  
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały Nr 139/16 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 kwietnia 2016 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 listopada do 21 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, pokój nr 5a, w godzinach od 800 do 1500.
Ponowne wyłożenie wynika z faktu przyjęcia uwag, złożonych do projektu studium w trakcie I wyłożenia do publicznego wglądu. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec o godz. 1200.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy, każdy może wnieść uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zgorzelec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r.
 
            Działając na podstawie art. 34, art. 39 ust 1, art.  46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec.
Zainteresowani mogą składać uwagi do ww. opracowania w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:
  • Wójt Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,
  • e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Zgorzelec.
 
 
                                                                           Wójt Gminy Zgorzelec         
 
                                                                           /-/  Piotr Machaj               
 
 
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
 
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej –  strona internetowa: bip.gmina.zgorzelec.pl 
  3. Tablica ogłoszeń wszystkich sołectw Gminy Zgorzelec.
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a
 

 
 
Aktualizacja 23.11.2018 r.