OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt rozpoczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr 17/7, 17/10, 262, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17, obręb Tylice, gmina Zgorzelec.
 Inwestor –   Wójt Gminy Zgorzelec reprezentujący Gminę Zgorzelec, z upoważnienia którego działa Pan Tomasz Zyzdorf reprezentujący Biuro Projektowo – Handlowe „TOPAZ” Tomasz Zyzdorf, ul. Warszawska 1/18, 59-900 Zgorzelec.
 
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 5a, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.
 
                                                        Wójt Gminy Zgorzelec          
 
                                                         /-/ Piotr Machaj                
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Tylice.
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Kowalewska
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a