Zgorzelec, dnia 28 listopada 2018r.
NP.6220.2.9.2017.19
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3, ustawy  z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)
 
                                         zawiadamiam
 
że decyzją z dnia 28 listopada 2018 roku, nr sygn. NP.6220.2.8.2017.18, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zgorzelec, określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie centrum obsługi podróżnych wraz ze stacją paliw płynnych, realizowanego na dz. nr 354/1, 354/2, 355 i 356, Obr. Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec”, w oparciu o przedłożony raport, tj. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Budowa centrum obsługi podróżnych wraz ze stacją paliw płynnych na terenie działek nr 354/1, 354/2, 355 i 356, obręb  Jędrzychowice, gm. Zgorzelec”.
 
Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31).
 
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
              Wójt Gminy Zgorzelec         
 
                 /-/ Piotr Machaj                
                             
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablice ogłoszeń wieś Jędrzychowice
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431