Zgorzelec, dnia 20-12-2017 r.

NP.6720.1.2016.35

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1073) oraz Uchwały Nr 139/16 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03.01.2018 r.  do  02.02.2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, pokój nr 5a, w godzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.02.2018 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec o godz. 1200.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, każdy może wnieść uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zgorzelec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2018 r.
Działając na podstawie art. 34, art. 39 ust 1, art.  46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec.
Zainteresowani mogą składać uwagi do ww. opracowania w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:
- Wójt Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,
- e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2018 r.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Zgorzelec.


                                                   Wójt Gminy Zgorzelec 

                                                       /-/  Piotr Machaj     

Miejsce umieszczenia obwieszczenia:

1.    Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
2.    Biuletyn Informacji Publicznej –  strona internetowa: bip.gmina.zgorzelec.pl 
3.    Tablica ogłoszeń wszystkich sołectw Gminy Zgorzelec.

Sprawę prowadzi:
mgr inż. Barbara Kula
tel. 75 77 214 46
Nr pok. 5a

Aktualizacja: 03.01.2018 r. - dodano załącznik: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec