Zgorzelec, dnia 2019-01-10
NP.6721.4.2018/7
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzychowice,
 gmina Zgorzelec
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzychowice, gmina Zgorzelec (uchwała o przystąpieniu Nr  253/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 19 czerwca 2017 r.).
Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od18 stycznia 2019 r. do 11 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w pok. nr 5a, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgorzelec pod adresem: http://bip.gmina.zgorzelec.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 22 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sali konferencyjnej o godzinie 11:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zgorzelec na adres: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2019 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Zgorzelec na adres: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec lub na adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2019 r.
 
 
Z up. Wójta
mgr Anna Demuth-Majda
Sekretarz Gminy
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
 
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej –  strona internetowa: bip.gmina.zgorzelec.pl 
  3. Tablica ogłoszeń w sołectwie Jędrzychowice.
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a
 
Aktualizacja 18.01.2019 r.