Zgorzelec, dnia 2019-01-17
NP.6721.3.2018/7
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945) oraz art. 30, 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Zgorzelec Nr 282/13 z dnia 21 października 2013 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzycewraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.01.2019 r. do 27.02.2019 r.w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, pok. nr 5a, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgorzelec pod adresem: http://bip.gmina.zgorzelec.pl/.
Ponowne wyłożenie dotyczy wprowadzonych do projektu zmiany planu, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, warunków realizacji inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.02.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzeleco godz. 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zainteresowani mogą składać uwagi do ww. opracowania pisemnie na adres: Wójt Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec lub w postaci elektronicznej na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art.131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579 z późn. zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 570 z późn. zm.)lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu art. 3 pkt. 17 tejże ustawy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2019 r.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Zgorzelec.
 
 
Zastępca Wójta             
 
/-/ mgr Marek Wolanin       
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
 
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej –  strona internetowa: bip.gmina.zgorzelec.pl 
  3. Tablica ogłoszeń w sołectwie Radomierzyce.
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
nr pok. 5a, tel. 75 77 214 46

Aktualizacja 30.01.2019 r.

PROJEKT ZMIANY MPZP RADOMIERZYCE