Zgorzelec, dnia 2019-01-17
NP.6721.7.2018/39
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do UchwałyNr 306/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś, Gmina Zgorzelec,
 
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.01.2019 r. do 27.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec w pokoju nr 5a, w godzinach pracy Urzędu.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.02. 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec w sali konferencyjnej  o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zgorzelec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres gmina@gmina.zgorzelec.pl:
  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Zastępca Wójta
 
/-/ Marek Wolanin
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
 
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec. 
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl  
  3. Tablica ogłoszeń w sołectwie Żarska Wieś.
 
 
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Kowalewska
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a

Aktualizacja 04.02.2019 r. - dodano poprawiony projekt uchwały

PROJEKT ZMIANY MPZP ŻARSKA WIEŚ